فایل ورد (word) نقش ارتباطات سازماني اثربخش و اعتماد سازماني در توسعه و بهبود نوآوري سازماني مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش ارتباطات سازماني اثربخش و اعتماد سازماني در توسعه و بهبود نوآوري سازماني مدارس دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش ارتباطات سازماني اثربخش و اعتماد سازماني در توسعه و بهبود نوآوري سازماني مدارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش ارتباطات سازماني اثربخش و اعتماد سازماني در توسعه و بهبود نوآوري سازماني مدارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش ارتباطات سازماني اثربخش و اعتماد سازماني در توسعه و بهبود نوآوري سازماني مدارس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ابتكار و خلاقيت در علوم انساني

تعداد صفحات :34

زمینه: پژوهش ها نشان می دهد که سازمان هایی که تاکید بیشتری بر ارتباطات سازمانی اثربخش و اعتماد سازمانی دارند نسبت به دیگر سازمان ها موفق ترند. به همین دلیل در چند دهه اخیر، توجه ارتباطات سازمانی اثربخش و اعتماد سازمانی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است چراکه سازمان ها از این طریق می توانند شاخص های مزیت رقابتی خود را از جمله نوآوری سازمانی بهبود و توسعه دهند.هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش اعتماد سازمانی و ارتباطات اثربخش در توسعه و بهبود نوآوری سازمانی مدارس در آموزش و پرورش شهرستان طبس صورت گرفته است.روش: روش تحقیق این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی علی است. جامعه آماری تحقیق (350) نفر از معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان طبس هستند که تعداد 183 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه نوآوری سازمانی مدارس آمید و همکاران (2002)، پرسشنامه ارتباطات سازمانی اثربخش رابینز (1993) و پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) هستند. برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، تی تک نمونه ای و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که وضعیت اعتماد سازمانی و ارتباطات سازمانی بالاتر از میانگین قرار داشتند و نوآوری سازمانی در حد گزینه متوسط قرار داشت که به لحاظ آماری معنا دار بود. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین اعتماد سازمانی و مولفه های آن با ارتباطات سازمانی و نوآوری سازمانی مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که اعتماد سازمانی بر ارتباطات سازمانی و نوآوری سازمانی مدارس هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم تاثیر می گذارد.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که نوآوری نیازمند تلاش دسته جمعی کلیه افراد و واحدهای درون سازمان است و وقتی که در یک سازمانی ارتباطات شفاف و اثربخشی وجود داشته باشد و کارکنان بتوانند با همدیگر به راحتی ارتباط برقرار کنند و این تسهیل کنش جمعی منجر به خلق نوآوری در سازمان می شود.
كلید واژه: اعتماد سازمانی، ارتباطات سازمانی اثربخش، نوآوری سازمانی مدارس

لینک کمکی