فایل ورد (word) اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر شناخت و درمان شناختي رفتاري در واكنش پذيري شناختي و رضايتمندي از خود در زنان مبتلا به افسردگي اساسي عودكننده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر شناخت و درمان شناختي رفتاري در واكنش پذيري شناختي و رضايتمندي از خود در زنان مبتلا به افسردگي اساسي عودكننده دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر شناخت و درمان شناختي رفتاري در واكنش پذيري شناختي و رضايتمندي از خود در زنان مبتلا به افسردگي اساسي عودكننده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر شناخت و درمان شناختي رفتاري در واكنش پذيري شناختي و رضايتمندي از خود در زنان مبتلا به افسردگي اساسي عودكننده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر شناخت و درمان شناختي رفتاري در واكنش پذيري شناختي و رضايتمندي از خود در زنان مبتلا به افسردگي اساسي عودكننده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانشناسي

تعداد صفحات :20

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی رفتاری بر واكنش پذیری شناختی و رضایتمندی از خود در مبتلایان به افسردگی اساسی عود كننده دارای نشانه های باقی مانده انجام شده است. در این پژوهش شاهد اجرای طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه هستیم. بدین منظور تعداد 40 زن مبتلا به افسردگی مزمن دارای نشانه های باقی مانده انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه درمان شناختی رفتاری و درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت اختصاص داده شدند. كلیه آزمودنی ها بواسطه مقیاس رضایتمندی از خود و شاخص حساسیت به افسردگی لیدن در پیش و پس از مداخله مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون تحلیل كوواریانس چندگانه نشان داد كه تفاوت معناداری در میان دو شیوه درمان شناختی رفتاری و درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در دو متغیر واكنش پذیری شناختی و رضایتمندی از خود، وجود دارد و درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در كاهش سطح واكنش پذیری شناختی و ارتقاء رضایتمندی از خود از درمان شناختی رفتاری اثربخش تر است. در مجموع، درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در مقایسه با درمان شناختی رفتاری، راهبردی كارآمدتر در كاهش واكنش پذیری شناختی و رضایتمندی از خود است.
كلید واژه: درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت، درمان شناختی رفتاری، رضایتمندی از خود، واكنش پذیری شناختی، افسردگی اساسی عودكننده

لینک کمکی