فایل ورد (word) بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي سالمندان (OPQOL-35)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي سالمندان (OPQOL-35) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي سالمندان (OPQOL-35)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي سالمندان (OPQOL-35)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي سالمندان (OPQOL-35) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :13

مقدمه: یکی از مشکلات ارزیابی کیفیت زندگی سالمندان، فقدان ابزار اندازه گیری کیفیت زندگی اختصاصی سالمندان است. پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمندان (The Older People’s Quality of Life Questionnaire- OPQOL-35) یکی از ابزارهای رایج مورد استفاده برای سنجش کیفیت زندگی سالمندان است.مواد و روش کار: پژوهش حاضر با هدف ترجمه و اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه OPQOL-35 انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات روش شناختی بود که روی 200 فرد سالمند انجام شد. پس ازترجمه و اخذ نظراتكارشناسان ادبیاتفارسی و سالمندان، روایی صوری ومحتوای پرسشنامهبه صورت کیفیتعیین گردید. سپس روایی شامل مقایسه گروههایشناخته شده (سالمندان تنها) و روایی ملاکی (سنجش همبستگی بین نسخه فارسی پرسشنامه OPQOL-35 و 36SF-) و پایایی ابزاربا تحلیل همسانیدرونی و آزمون باز آزمون صورت گرفت.یافته ها: نتایج تحلیل مقایسه گروه های شناخته شده نشان داد که میانگین کیفیت زندگی سالمندان تنها به طور معنی دار پایین تر از دیگر سالمندان است. روایی ملاکی بیانگر همبستگی معناداری بین نسخه فارسی پرسشنامه OPQOL-35 و 36SF- بود (r=0.626). میزان همبستگی درونی(آلفا کرونباخ) برای زیر مقیاس ها بین 0.95-0.68 بود. ضریب پایایی آزمون باز آزمون (آزمون شاخص همبستگی درون خوشه ای (ICC)) به فاصله زمانی دو هفته بین 0.95-0.88 بود.بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش، مبین روایی و پایایی مناسب نسخه فارسی پرسشنامه OPQOL-35 بود. که قابلیت به کارگیری در موقعیت های مختلف از جمله محیط های بالینی و تحقیقاتی را دارد. پیشنهاد می شود در مطالعات آینده ویژگی های روان سنجی در حجم نمونه بالاتر و تحلیل عاملی انجام گیرد.
كلید واژه: اعتباریابی، کیفیت زندگی، سالمند، پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان (OPQOL-35)

لینک کمکی