فایل ورد (word) بررسي تاثير مقدار دخالت اطرافيان و طرفداري از خانواده پدري بر مقدار دلسردي از زندگي با همسر: مورد مطالعه زوجين شهر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) بررسي تاثير مقدار دخالت اطرافيان و طرفداري از خانواده پدري بر مقدار دلسردي از زندگي با همسر: مورد مطالعه زوجين شهر تبريز دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير مقدار دخالت اطرافيان و طرفداري از خانواده پدري بر مقدار دلسردي از زندگي با همسر: مورد مطالعه زوجين شهر تبريز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير مقدار دخالت اطرافيان و طرفداري از خانواده پدري بر مقدار دلسردي از زندگي با همسر: مورد مطالعه زوجين شهر تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير مقدار دخالت اطرافيان و طرفداري از خانواده پدري بر مقدار دلسردي از زندگي با همسر: مورد مطالعه زوجين شهر تبريز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زن و جامعه (جامعه شناسي زنان)

تعداد صفحات :20

هدف این پژوهش «تعیین تاثیر مقدار دخالت اطرافیان و طرفداری از خانواده پدری بر مقدار دلسردی از زندگی با همسر: در بین زوجین شهر تبریز» می باشد. روش پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بوده و اعتبار گویه ها از روش اعتبار سازه ای و تحلیل عامل که بالاتر از 0.7 بود، بدست آمد. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.8 بود. جامعه آماری پژوهش زوجین شهر تبریز و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 381 نفر می باشد و نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی می باشد. با استفاده از ضریب رگرسیون رابطه علی بین متغیرها بررسی شد و متغیر دخالت اطرافیان و مقدار طرفداری از خانواده پدری بر متغیر مقدار دلسردی از زندگی با همسر تاثیر دارد و سهم مقدار طرفداری از خانواده پدری در تبیین دلسردی از زندگی با همسر بیش تر است. هم چنین، با استفاده از نرم افزار اموس، مدل معادله های ساختاری ترسیم شد و یافته ها نشان دادند که مدل پژوهش از برازش عالی برخوردار است.
كلید واژه: دلسردی از زندگی با همسر، دخالت اطرافیان، طرفداری از خانواده پدری

لینک کمکی