فایل ورد (word) تاثير آموزش برنامه تربيت سازنده به مادران، بر مهارت هاي خودکنترلي کودکان با اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در دوره دبستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) تاثير آموزش برنامه تربيت سازنده به مادران، بر مهارت هاي خودکنترلي کودکان با اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در دوره دبستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير آموزش برنامه تربيت سازنده به مادران، بر مهارت هاي خودکنترلي کودکان با اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در دوره دبستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير آموزش برنامه تربيت سازنده به مادران، بر مهارت هاي خودکنترلي کودکان با اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در دوره دبستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير آموزش برنامه تربيت سازنده به مادران، بر مهارت هاي خودکنترلي کودکان با اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در دوره دبستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :12

پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش برنامه تربیت سازنده به مادران، بر مهارت های خودکنترلی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در دوره دبستان اجرا شد. پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. برای انجام پژوهش از بین تمامی مادران مراجعه کننده به درمانگاههای روانپزشکی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1393-94 که حداقل یک کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در سنین 6-12 سال داشتند، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای به حجم 30 نفر انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند. آموزش به مدت 8 جلسه برای گروه آزمایش انجام شد و پرسشنامه خودکنترلی (کندال و ویلکاکس، 1979) در جلسات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، را معلمان کودکان هر دو گروه از مادران تکمیل کردند. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس انجام شد. طبق نتایج پژوهش آموزش برنامه تربیت سازنده به مادران در سطح معناداری (p=0.0001) در مرحله پس آزمون موجب افزایش مهارت های خودکنترلی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی شد. همچنین بین آزمودنی های گروه آزمایش و گواه از لحاظ متغیر مورد بررسی در مرحله پیگیری تفاوت معناداری وجود داشت (p=0.0001). یافته ها نشان داد که برنامه تربیت سازنده در بهبود مهارت های خودکنترلی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی موثر است.
كلید واژه: برنامه تربیت سازنده، مادران، خودکنترلی، اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی، دوره دبستان

لینک کمکی